کبوتران زمینی | رژیم اسرائیل، این سگ نحس و نجس و هار منطقه