کبوتران زمینی | پاسخ سرلشکر جعفری به زیادی گویی های دولت مردان آمریکایی