کبوتران زمینی | دشمنان اسلام کمر همت بستند تا ولایت را از ما بگیرند!