کبوتران زمینی | میزان خمس خانه ای که به ارث رسیده است..!