کبوتران زمینی | نماز خواندن در خانه ای که سگ باشد، صحیح است؟