کبوتران زمینی | چرا صالحان، گرفتار مشکلات و گنهکاران، در رفاه هستند؟